Privacyverklaring

Stichting Lokale Fondsen Nederland, gevestigd aan Rembrandtlaan 9, 3723 BG Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lokale Fondsen Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·       Voor- en achternaam
·       Geslacht
·       Adresgegevens
·       Telefoonnummer(s)
·       E-mailadres
·       Locatiegegevens
·       Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lokalefondsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lokale Fondsen Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·       Het afhandelen van uw betaling
·       Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
·       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals marketing- of onderzoeksdoeleinden, tenzij u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lokale Fondsen Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lokale Fondsen Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lokale Fondsen Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

AanleveringRedenBewaartermijn
VisitekaartjesContact opnemenZolang persoon functie vervult
Aanmelding nieuwsbriefNieuwsbrief verzendenAls ontvanger zich afmeldt
Aanmelding trainingAan training kunnen deelnemenZolang persoon functie vervult
Aanmelding evenementAan evenement kunnen deelnemenZolang persoon functie vervult
ContactformulierOm vraag te beantwoordenZodra vraag is beantwoord
E-mailOm vraag te beantwoordenWettelijke bewaartermijn van 7 jaar
FacturatieFactuur sturenWettelijke bewaartermijn van 7 jaar
OvereenkomstenContracten en offertes samenstellenWettelijke bewaartermijn van 7 jaar
Telefonisch contactVraag beantwoordenZolang persoon functie vervult
WhatsAppVraag beantwoordenZolang persoon functie vervult

Delen van persoonsgegevens met derden
Lokale Fondsen Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lokale Fondsen Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Er vindt geen automatische profilering plaats. Wel registeren wij het IP-adres van uw computer en de gegevens die uw browser meestuurt, zoals de geografische locatie, datum en tijd, en gebruikt deze voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Als aanvulling: als u naar de Facebook-pagina van Lokale Fondsen Nederland gaat, worden er cookies bij u geplaatst. Facebook plaats deze cookies door het gebruik van Facebook Insights. Deze cookies blijven zonder actieve verwijdering twee jaar actief en hebben als doel enerzijds het advertentiesysteem van Facebook te verbeteren en anderzijds relevante content aan te kunnen bieden voor beheerders. De gegevens worden geanonimiseerd doorgegeven aan Lokale Fondsen Nederland. Helaas kan Lokale Fondsen Nederland deze functie van Facebook (nog) niet uitzetten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lokale Fondsen Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lokalefondsen.nl.We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lokale Fondsen Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lokale Fondsen Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lokalefondsen.nl.

Bilthoven, februari 2019