Waar we voor staan

In de komende jaren hebben bewoners in iedere gemeente in Nederland een lokaal fonds opgericht dat een actieve rol vervult in de samenleving en dat verbinding legt tussen bewoners, bedrijven, overheid, vermogensfondsen en maatschappelijke organisaties en middelen werft om daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in de eigen gemeenschap op een duurzame wijze te verbeteren.

Visie

Wij streven naar een inclusieve en leefbare lokale samenleving voor elke inwoner en willen daaraan bijdragen door het stimuleren, motiveren en ondersteunen van lokale fondsen in heel Nederland.

Activiteiten

Wij stimuleren, informeren en ondersteunen lokale fondsen bij het verwezenlijken van hun maatschappelijke ambities. Dat doen we onder meer door het organiseren van inspiratiebijeenkomsten, het verzorgen van presentaties, het delen van kennis en het ondersteunen met verschillende instrumenten. Bovendien brengen we lokale fondsen bij elkaar, zodat ze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

Wij komen op voor de belangen van lokale fondsen, bijvoorbeeld door meer bekendheid te geven aan het fenomeen ‘lokaal fonds’ en het belang van hun bestaan voor de lokale samenleving in beeld te brengen. Daarnaast zijn wij gesprekspartner voor landelijke partijen en zetten we samenwerkingsverbanden op. Want alleen door samenwerking komen we tot meer toekomstbestendige lokale fondsen in Nederland.

Publicaties

In het meerjarenbeleidsplan staan de doelstellingen van de stichting nader omschreven. Dit plan en de jaarrekening van de afgelopen jaren zijn hiernaast te downloaden.